Jaktbart vilt

Følgende arter kan normalt felles under småviltjakta:

Lirype - orrfugl - stokkand - krikkand - brunnakke - kvinand - laksand - siland - enkeltbekkasin - rugde - ringdue - ravn (korp) - kråke - skjære - storskarv- hare - rødrev - mink - røyskatt - mår - mårhund.

Alle andre arter er fredet. Merk at Ringebu fjellstyre har innført fredning av fjellrypa fra og med 2010. Jakt på lirype blir stoppet fra og med 11. oktober 2017.

Innenfor Åsdalstjerna naturreservat er det kun tillatt å felle lirype og hare.