Sak 52/18 Godkjenning av møteprotokoll fra 15. november 2018
Sak 53/18      Avtale om småvilt- og reinsjakt på Statskog SF sin teig i Imsdalen (125/1). Ny behandling
Sak 54/18 Lokale lønnsforhandlinger
Sak 55/18 Referatsaker