Sak 40/18 Godkjenning av møteprotokoll fra 30. august 2018
Sak 41/18 Leiekjøringsløyver for snøskuter 2014-2018 i Ringebu- høring
Sak 42/18 Avtale om småvilt- og reinsjakt på Statskog SF sin tein i Imsdalen (125/1)
Sak 43/18       
Fradeling- Gardsbruk i Stor-Elvdal kommune (Åsgård, 17/167 m.fl.) med seterrettigheter på Helaksetra
Sak 44/18 Søknad om arrangering av jaktprøve for fuglehund på Friisvegen i 2019
Sak 45/18 Referatsaker
Sak 46/18 Orienteringssaker