Sak 34/18 Godkjenning av møteprotokoll fra 21. juni 2018
Sak 35/18 Småviltjakt 2018
Sak 36/18 Sanking av beitedyr 2018
Sak 37/18 Søknad om støtte vedr. reparasjon av bru over Vetåa i Saubuvegen
Sak 38/18 Referatsaker
Sak 39/18 Orienteringssaker