Sak 15/18   Godkjenning av møteprotokoll fra 21. mars 2018
Sak 16/18    Ansettelse sesongoppsyn - unntatt offentlighet jf. Offentlighetslovens § 25. 
Sak 17/18

Fjellstyrets årsregnskaper 2017

Sak 18/18 Årsmelding 2017
Sak 19/18 Driftsplan elg 2018-2021
Sak 20/18 Forslag til jordskifteavgjørelse - Imsdalsvegen
Sak 21/18 Søknad om bruk av påhengsmotor på Flaksjøen
Sak 22/18 Referatsaker
Sak 23/18 Orienteringssaker