Sak 07/18  Godkjenning av møteprotokoll fra 7. februar 2018 
Sak 08/18 Fratredelse sesongoppsyn- videre bemanning- unntatt offentlighet jf. Offentlighetslovens §23
Sak 09/18 Elgjakt- utlysning av ledige jaktfelt
Sak 10/18 Reinsjakt- vurdering av tildelingsrutiner
Sak 11/18 Fjellmillom Stisykkelfest- søknad om bruk av stier i statsallmenningen
Sak 12/18      Søknad om dispensasjon til motorferdsel i utmark- bruk av skuter til hytte langs Imsdalsvegen
Sak 13/18 Referatsaker
Sak 14/18 Orienteringssaker