Sak 40/17   Godkjenning av møteprotokoll fra 29. august 2017
Sak 41/17 Reinsjakt – vurdering av tildelingsrutiner
Sak 42/17 Søknad om å arrangere jaktprøve på Breijordene i 2018
Sak 43/17 Søknad om rydningshogst langs skiløypetrase ved Storfjellseter
Sak 44/17 Fjellstyrets nettsideløsning
Sak 45/17 Referatsaker
Sak 46/17 Orienteringssaker