Sak 34/17  Godkjenning av møteprotokoll fra 21. juni 2017
Sak 35/17 Småviltjakt 2017
Sak 36/17 Innføring av jakt på storskarv
Sak 37/17 Treningsfelt for fuglehund i Remdalen-Brettingsdalen
Sak 38/17 Referatsaker
Sak 39/17 Orienteringssaker