Sak 19/17 Godkjenning av møteprotokoll fra 27. mars 2017
Sak 20/17 Ansettelse av sesongoppsyn
Sak 21/17 Avtale med utmarkslagene om fellesjakt på rein
Sak 22/17 Villreinjakt - kvoter og jaktopplegg
Sak 23/17 Kommuneplanens arealdel 2015 - 2027 - 3. gangs høring og offentlig ettersyn
Sak 24/17

Søknad fra skytterlaget om fellingstillatelse på rein

Sak 25/17 Referatsaker