Sak 8/17 Godkjenning av møteprotokoll fra 8. februar 2017
Sak 09/17 Fjellstyrets årsregnskaper 2016
Sak 10/17 Årsmelding 2016
Sak 11/17 Budsjett, bemanning og arbeidsplan 2017
Sak 12/17 Elgjakt- utlysning av ledige jaktfelt 2017
Sak 13/17 Beitebruk i statsallmenningene- revidering av vedtekter
Sak 14/17 Søknad om bruk av jervebås i Ringebu Østfjell statsallmenning
Sak 15/17 Søknad om arrangering av jaktprøve for fuglehund- Friisvegen
Sak 16/17 Tiltak med bruk av midler fra felleskonto Ringebu fjellstyre/ Imsdalen fiskestyre
Sak 17/17 Orienteringssaker
Sak 18/17    Referatsaker