Sak 01/17 Godkjenning av møteprotokoll fra 7. desember 2016
Sak 02/17 Budsjett og arbeidsplan 2017
Sak 03/17 Skardseterlia naturreservat - forvaltningsplan - høring
Sak 04/17

Retningslinjer for hjorteviltforvaltning i Stor-Elvdal kommune
- offentlig ettersyn                                              

Sak 05/17 Sykkelcamp - søknad om bruk av stier i statsallmenningen
Sak 06/17 Orienteringssaker
Sak 07/17 Reratsaker