Saksliste 2017

Fjellstyremøte i Ringebu rådhus, onsdag 13. desember kl. 1900

Sak 47/17 Godkjenning av møteprotokoll fra 14. november 2017
Sak 48/17 Lokale lønnsforhandlinger
Sak 49/17 Godtgjørelse til fjellstyrets medlemmer
Sak 50/17     Utvidet sesong for jakt på hare og smårovvilt – innspill fra Ringebu og Fåvang jeger- og fiskeforening
Sak 51/17 Referatsaker
Sak 52/17 Orienteringssaker
 

Referat fra fjellstyremøte i Ringebu rådhus 14. november kl 18.00

Sak 40/17 Godkjenning av møteprotokoll fra 29. august 2017
Sak 41/17 Reinsjakt- vurdering av tildelingsrutiner
Sak 42/17 Søknad om å arrangere jaktprøve på Breijordene i 2018
Sak 43/17 Søknad om rydningshogst langs skiløypene ved Storfjellseter
Sak 44/17 Fjellstyrets nettsideløsning
Sak 45/17 Referatsaker
Sak 46/17 Orienteringssaker

 

 

Referat fra fjellstyremøte tirsdag 29. august, Rådhuset kl. 19.00

Sak 34/17  Godkjenning av møteprotokoll fra 21. juni 2017
Sak 35/17 Småviltjakt 2017
Sak 36/17 Innføring av jakt på storskarv
Sak 37/17 Treningsfelt for fuglehund i Remdalen-Brettingsdalen
Sak 38/17 Referatsaker
Sak 39/17 Orienteringssaker
 

Fjellstyremøte onsdag 21. juni kl 19.00 på Rådhuset

Sak 26/17 Godkjenning av møteprotokoll fra 26. april 2017
Sak 27/17 Avtale med Kjønnås utmarkslag om fellesjakt på rein
Sak 28/17 Søknad fra Fåvang løypelag om skilting av skiløype i Ringebu Østfjell statsllmenning
Sak 29/17 Administrasjonsutgifter Imsdalen fiskestyre- dekning gjennom Felleskonto for Ringebu fjellstyre og Imsdalen fiskestyre
Sak 30/17 Internkontoll- Helse, miljø og sikkerhet
Sak 31/17 Søknad fra DNT om motorisert ferdsel i forbindelse med reparasjon av hengebru over Remma, Ringebu Østfjell statsallmenning
Sak 32/17 Orienteringssaker
Sak 33/17         Referatsaker
 

Fjellstyremøte onsdag 26. april 2017 kl. 18.00 på Rådhuset

Sak 19/17 Godkjenning av møteprotokoll fra 27. mars 2017
Sak 20/17 Ansettelse av sesongoppsyn
Sak 21/17 Avtale med utmarkslagene om fellesjakt på rein
Sak 22/17 Villreinjakt - kvoter og jaktopplegg
Sak 23/17 Kommuneplanens arealdel 2015 - 2027 - 3. gangs høring og offentlig ettersyn
Sak 24/17

Søknad fra skytterlaget om fellingstillatelse på rein

Sak 25/17 Referatsaker
 

Fjellstyremøte mandag 27. mars 2017 kl 18.00

Sak 8/17 Godkjenning av møteprotokoll fra 8. februar 2017
Sak 09/17 Fjellstyrets årsregnskaper 2016
Sak 10/17 Årsmelding 2016
Sak 11/17 Budsjett, bemanning og arbeidsplan 2017
Sak 12/17 Elgjakt- utlysning av ledige jaktfelt 2017
Sak 13/17 Beitebruk i statsallmenningene- revidering av vedtekter
Sak 14/17 Søknad om bruk av jervebås i Ringebu Østfjell statsallmenning
Sak 15/17 Søknad om arrangering av jaktprøve for fuglehund- Friisvegen
Sak 16/17 Tiltak med bruk av midler fra felleskonto Ringebu fjellstyre/ Imsdalen fiskestyre
Sak 17/17 Orienteringssaker
Sak 18/17    Referatsaker

 

Referat fjellstyremøte onsdag 8. februar 2017 kl 18.00 på Rådhuset

Sak 01/17 Godkjenning av møteprotokoll fra 7. desember 2016
Sak 02/17 Budsjett og arbeidsplan 2017
Sak 03/17 Skardseterlia naturreservat - forvaltningsplan - høring
Sak 04/17

Retningslinjer for hjorteviltforvaltning i Stor-Elvdal kommune
- offentlig ettersyn                                              

Sak 05/17 Sykkelcamp - søknad om bruk av stier i statsallmenningen
Sak 06/17 Orienteringssaker
Sak 07/17 Reratsaker