Sak 47/16   Godkjenning av møteprotokoll fra 9. november 2016
Sak 48/16 Lokale lønnsforhandlinger
Sak 49/16 Inngjerding av Måsåbua (194.1.20)- Ringebu Østfjell statsallmenning
Sak 50/16 Orienteringssaker
Sak 51/16 Referatsaker