Sak 36/16   Godkjenning av møteprotokoll fra 31. august 2016
Sak 37/16 Brettingsdalsbua – avtale 
Sak 38/16 Beitevedtekter – revidering
Sak 39/16 Reguleringsplan for fv 27 Muen rasteplass – offentlig ettersyn
Sak 40/16 Orienteringssaker
Sak 41/16 Referatsaker