Sak 28/16 Godkjenning av møteprotokoll fra 22. juni 2016
Sak 29/16 Småviltjakt 2016
Sak 30/16 Søknad om motorferdsel i utmark - bruk av snøskuter på Imsdalsvegen mellom Storfjellseter og Søndre Imsdalsgård
Sak 31/16 Søknad om motorferdsel i utmark - bruk av motorkjøretøy til Samtjønna under elgjakta
Sak 32/16 Skilting i statsallmenningene - generell betraktning, retningslinjer
Sak 33/16 Søknad om riving og oppføring av nytt seterhus på Gopollen, 194.1.77
Sak 34/16 Orienteringssaker
Sak 35/16         
Referatsaker