Sak 39/15 Godkjenning av møteprotokoll fra 25. november 2015
Sak 40/15   Reguleringsplan for utbedring av rasteplass langs fv. 27 ved Muen i
Ringebu kommune – høring av planprogram
Sak 41/15 Lokale lønnsforhandlinger
Sak 42/15 Referatsaker
Sak 43/15 Orienteringssaker