Sak 29/15 Godkjenning av møteprotokoll fra 2. september 2015 
Sak 30/15       Gamle Brettingsdalsbua - avtale om vedlikehold/restaurering. Klage på vedtak i sak 25/15
Sak 31/15

Søknad om inngjerding til beitebruk - Ivastugukvea. Klage på vedtak i sak 26/15
Sak 32/15 Referatsaker
Sak 33/15 Orienteringssaker