Sak 23/15  Godkjenning av møteprotokoll fra 17. juni 2015
Sak 24/15  Småviltjakt 2015
Sak 25/15  Gamle Brettingsdalsbua - avtale om vedlikehold/restaurering
Sak 26/15  Søknad om inngjerding til beitebruk - Ivastugukvea
Sak 27/15  Søknad om fritidsfeste på seter på Hirkjølen, 196/1/166
Sak 28/15  Referatsaker