Sak 18/15 Godkjenning av møteprotokoll fra 3. mars 2015
Sak 19/15 Kommunens arealdel 2015-2027 - 1. gangs høring og offentlig ettersyn
Sak 20/15 Søknad om tilleggsjord - inngjerding til beitebruk
Sak 21/15 Søknad om beitebruk for årene 2015-2019
Sak 22/15 Referatsaker
Sak 23/15 Orienteringssaker