SAK 08/15 Godkjenning av møteprotokoll fra 4. februar 2015
SAK 09/15 Årsmelding 2014
SAK 10/15 Godkjenning av fjellstyrets regnskaper 2014
SAK 11/15 Endring av fiskeregler
SAK 12/15 Villreinjakt- resultater og evaluering av jaktopplegg
SAK 13/15 Ormsetervegen- bruk og gjeldende avtale
SAK 14/15 

Brudd på viltlovens bestemmelser om ettersøksplikt under elgjakta-
reaksjon (Unntatt offentlighet jf. Forvaltningsloven § 13)
SAK 15/15 Søknad fra Friisvegen turistsenter Måsåplassen om jaktkort for eget salg
SAK 16/15 Forenkling av utmarksforvaltning
SAK 17/15 Referatsaker