Sak 36/14    Godkjenning av møteprotokoll fra 8. oktober 2014
Sak 37/14 Høring på revisjon av forskrift om jakt, felling og fangst
Sak 38/14 Friisvegen - åpning og stenging
Sak 39/14 Referatsaker
Sak 40/14 Orienteringssaker