SAK 25/14 Godkjenning av møteprotokoll fra 18. juni 2014
SAK 26/14 Søknad fra Skjerdingfjellveien AL om støtte til utbedring av veien
SAK 27/14      Søknad fra Venabygdsfjellet Vel om tillatelse til å merke turer i statsallmenningene på Venabygdsfjellet
SAK 28/14

Søknad fra Jostein Hernæs’ elgjaktlag om tillatelse til motorferdsel i utmark
SAK 29/14 Referatsaker