SAK 21/14 Godkjenning av møteprotokoll fra 30. april 2014
SAK 22/14 Søknader om tilskudd
SAK 23/14 Referatsaker
SAK 24/14 Orienteringssaker