Sak 13/14 Godkjenning av møteprotokoll fra 5. mars 2014
Sak 14/14 Godkjenning av fjellstyrets årsregnskaper 2013
Sak 15/14 Driftsplan for elg 2014-2017
Sak 16/14 Søknad om overføring av seter på Gopollen, 194/1/93
Sak 17/14 Avtale med Kjønås utmarkslag om fellesjakt på rein
Sak 18/14 Småviltjakt- korttyper og priser- endring av vedtak i sak 08/14
Sak 19/14 Orienteringssaker
Sak 20/14 referatsaker