Sak 04/14 Godkjenning av møteprotokoll fra 5. februar 2013
Sak 05/14 Årsmelding 2013
Sak 06/14 Elgjakt- utlysning ledige jaktfelt og prisjustering
Sak 07/14 Villreinjakt- jaktopplegg- prisjustering
Sak 08/14 Småviltjakt - korttyper og priser
Sak 09/14 Jaktkort for smårovvilt
Sak 10/14   Avtale med Vekkom, Brekkom og Fåvang utmarkslag om fellesjakt på rein
Sak 11/14 Orienteringssaker
Sak 12/14 Referatsaker