Sak 42/13 Godkjenning av møteprotokoll fra 9. oktober 2013
Sak 43/13 Søknad om riving av seterbygg, 196/1/133, 2. gangs behandling
Sak 44/13 Johs. Mæhlums legat- avvikling
Sak 45/13 Referatsaker