Sak 32/13 Godkjenning av møteprotokoll fra 19. juni 2013
Sak 33/13 Høring - forslag til endring av Forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenning
Sak 34/13 Småviltjakt – taksering, kvoter og videre opplegg
Sak 35/13 Referatsaker

Sak 36/13     

Orienteringssaker