Sak 17/13 Godkjenning av møteprotokoll fra 3. april 2013
Sak 18/13 Godkjenning av fjellstyrets regnskaper 2012
Sak 19/13 Fiskeregler – endringer
Sak 20/13 Tursti ved Muen på Venabygdsfjellet - høring
Sak 21/13 Samdalsprosjektet - søknad om oppsetting av informasjonstavler
Sak 22/13 Referatsaker