Sak 11/13  Godkjenning av møteprotokoll fra 27. februar 2013
Sak 12/13 Årsmelding 2012
Sak 13/13 Fiskeregler - forslag til endringer
Vedlegg: Prøvefiske 2010-2012
Sak 14/13 Småviltjakt - evaluering 2012, ordning 2013
Sak 15/13 Orienteringssaker
Sak 16/13 Referatsaker