ryperapportenMed bakgrunn i takseringsresultatet og gjennomgang av jaktrapporter fra september er det tatt en avgjørelse om å tilby ytterligere noe jakt på lirype i perioden f.o.m. 6. t.o.m. 10. oktober.

Det legges ut et begrenset antall 5-dagerskort til utenbygds med og uten hund på inatur, med salgsstart tirsdag 3. oktober kl. 0900. 90 kort fordeles på jaktfelt 2 og 3. Felt 1 og treningsfeltet i Remdalen/Brettingsdalen er fortsatt fredet.

Link til de ulike korttypene på inatur finnes her:

Felt 2 (Friisvegen)
Felt 3 (Breijordene)

Kvote 6.-10. oktober:  Utenbygds har en totalkvote på 5 liryper i perioden. Innenbygds som har løst sesongkort fortsetter på sin totalkvote på 10 liryper, ev. 1 lirype per dag ved kjøp av dagskort. 

Øvrig småviltjakt
Utenbygds kort for småviltjakt bortsett fra rype i perioden 6.10.-23.12. selges også på inatur (orrfugl, hare, rev med mer)

Innenbygds som ikke allerede har kjøpt kort kan løse dette i lokale butikker.

Dette betyr at lirypejakta stoppes fra og med 11. oktober 2017, både for innenbygds og utenbygds.

Hvordan kjøpe kort på inatur:
- Hvis du ikke allerede har en bruker på inatur.no må du registrere brukernavn og passord her.
- Logg inn med brukernavn og passord her
- Velg først ønsket jaktfelt, så korttype med eller uten hund. Vær oppmerksom på at det må løses småviltkort inkl. lirype for jakt på denne arten. Kortyper for annet småvilt ligger også tilgjengelig.
- Jegeravgiften må være betalt for å få gjennomført kjøpet. Det er lurt å ha jegernummer og betalingskort klare ved kjøp.
- Salget skjer fortløpende og stoppes automatisk når antallsbegrensningen er nådd.

Treningsfelt
Treningsfeltet for fuglehund i Remdalen/Brettingsdalen åpnes igjen 2. oktober. Det åpnes ikke for rypejakt i dette området. Salg på inatur.

Rapport fra septemberjakta 2017
I perioden 15.-24. september er det solgt 222 jaktkort. Dette er fordelt på 45 kort til innenbygds (dagskort og sesongkort, med og uten hund) og 177 kort til utenbygds (5-dagerskort, med og uten hund).

Fjellstyret har mottatt rapporter for 189 av 222 løste kort (85 %). Det er meldt inn 197 skutte liryper, 1 orrfugl, 2 ender og 5 harer. Jegerne har jaktet 503 dager på lirype, som gir 2,4 jaktdager per felte rype, eller 0,4 ryper per jeger per dag. Det er jaktet 2,6 dager og felt 1 lirype per innleverte kort. I snitt er det sett 1,8 kull per dag, med en gjennomsnittlig kullstørrelse på 5,3. Av de som har rapportert mener 8 % at bestanden er god, 43 % middels og 49 % dårlig.

Vurdering av videre lirypejakt
I sak 35/17 ble det bestemt å legge takseringsresultatet og jaktrapporter for september til grunn for vurdering av om det skal åpnes for ytterligere jakt i perioden 6.-10. oktober.

Felt 1 (Venabygdsfjellet) og treningsfeltet/refugieområdet i Remdalen er vedtatt fredet. Produktivt rypeareal i gjenværende areal i felt 2 og 3 er beregnet til 310 km2. Med utgangspunkt i takseringen vil en med 15 % uttak kunne ta ut ca 460 ryper i felt 2 og 3. Så langt er det rapportert inn 196 felte fugler. Om en går ut i fra at resterende som ikke har rapportert har samme effektivitet, er det felt ca 230 fugler i perioden 15.-24. september. I tillegg vil innenbygds kunne felle noen fugler i helgen 30.9.-1.10.   

Tabell. Bestandstetthet, potensielt og rapportert uttak for perioden 15.-24. september 2017.

Område

Ryper / km2

Areal (km2)

Ant før jakt

Potensielt uttak

(15 %)

Rapportert uttak

Stipulert uttak

Felt 2

11 (7-17)

140

1 540

230

84

Felt 3

9 (5-15)

170

1 530

230

113

Sum

310

3 070

460

196

230

Dette betyr at det bør kunne felles ca 200 fugler til før en når 15 % av utgangsbestanden i felt 2 og 3.

(1. oktober 2017)