Fjellstyret behandlet 2. september årets småviltjakt. Det ble fattet vedtak om fredning av rype og skogsfugl for hele høsten 2015. Det gjelder både innenbygds og utenbygdsboende. Utenbygds som har fått tildelt jakt i september vil motta brev med alternativer for innbetalte kort. Øvrig småviltjakt går som normalt. Se hele vedtaket under. (3. september 2015)

1.  Med hjemmel i Fjelloven § 23 åpnes det ikke for rype- og skogsfugljakt i statsallmenningene i Ringebu i 2015. Vedtaket gjelder både utenbygds- og innenbygdsboende.

2.  Utenbygds som allerede har kjøpt kort tilbys følgende løsninger:

  1. Full tilbakebetaling av jaktkortet ved avståelse fra jakt og innlevering av tilsendt kort.
  2. Trening av fuglehund i hele statsallmenningen mot løsing av sesongkort gjeldende for periodene 15.-24.9. og 6.-31.10. (kr 300), eller døgnkort i samme perioder (kr 100). Det betyr delvis refusjon av jaktkortet.
  3. Ingen tilbakebetaling ved ønske om jakt på annet småvilt.

4.  Øvrige utenbygds tilbys treningskort som ovenstående punkt 2.2. Kort blir tilgjengelig gjennom inatur.no (kan begrenses ved stor pågang).

5.  Innenbygdsboende tilbys samme type treningskort som ovenstående punkt 2.2, men i tillegg med mulighet for å trene i høyfjellet i helgene i perioden 25.9.-5.10. Treningsfeltet i Remdalen for innenbygdsboende kan benyttes som tidligere t.o.m. 14. september. Etter den tid løses treningskort gjeldende for hele allmenningen jf. punkt 2.2 over.

6.  Øvrig småviltjakt går som normalt. Det er ledige kort for harejakt med hund i periodene 15.-19. og 20.-24. september og 6.10.-23.12.

7.  Fjellstyret oversender kopi av vedtak til tilgrensende rettighetshavere i Ringebu, med oppfordring om å vurdere årets fuglejakt.

Vedtaket kan iflg. § 28 i forvaltningsloven, påklages. En eventuell klage skal være skriftlig og sendes Ringebu fjellstyre innen 3 uker fra mottak av dette vedtak. Parter har rett til innsyn i sakens dokumenter jfr. Forvaltningsloven §§ 18 og 19.

Vedtak fattet med hjemmel i fjellovens § 23, gjelder 1 uke etter at det er kunngjort.