De siste års villreintellinger i Rondane sør har vist en nedgang i bestanden. Årets minimumstall, som ansees å være gode, viser en vinterbestand på 1 949 dyr i Rondane sør. Bestandsmålet på 2 300 dyr er dermed ikke nådd, tross fjorårets kvotereduksjon. Villreinutvalget peker på et høyt uttak av voksen simle på «fritt under 50 kg» kortet sammen med for høy kvote som forklaring på bestandsnedgangen. Som en konsekvens av denne nedgangen innstiller styre til en ytterligere kvotereduksjon i år til 650 dyr, samt en ny fordeling av kort for å forsøke å redusere uttaket av voksen simle.

Årsmøtet gikk for foreslått kvote på 650 dyr, med følgende fordeling:
Fritt dyr: 10 %, Fritt under 50 kg: 38,5 %, Bukk under 50 kg: 16,5 % og Kalv: 35 %. For RIngebu fjellstyre betyr det en reduksjon fra 247 dyr i 2014 til 210 dyr i år.

Trekning av kvoten for innenbygdsboende og Stor-Elvdøler er unnagjort, og resultatene ser du her:

Trekningsliste innenbygds
Trekningsliste Stor-Elvdøler