Jervspor thumbFjelloppsynet utfører på oppdrag fra SNO jerveregistreringer i statsallmenningene i Ringebu. Det innebærer sporing, innsamling av møkkprøver, og registrering av ynglinger. Hva sier registreringene oss om bestandssituasjonen i våre områder? (15. april 2014)
DNA-analyse av jervmøkk er en viktig metode i overvåkingen av arten i Norge. Gjennom å analysere jervens etterlatenskaper kan en blant annet finne ut hvilket individ den stammer fra, om jerven er kjent fra tidligere, hvilke områder den benytter og hvem den er i familie med. Møkkprøvene anlayseres av Rovdata, en selvstendig enhet i Norsk institutt for naturforskning. Alle resultatene fra DNA-analysene blir publisert i rovbase.no, som er åpen for alle.

I statsallmenningene i Ringebu har det i de to foregående vintrene oppholdt seg minst to forskjellige individer, ei tispe (ind3542) og en hanne (ind429). Fra tispa er det registrert to møkkprøver, i april og desember 2012, begge i Samdalsområdet. Hannen er registrert med 10 møkkprøver, første gang i 2011, da i Rendalen og Øyer. De to siste årene er den registrert i Ringebu og øst for Fampen.

Spesielt for hannjerven nevnt over er at den ble forsøkt felt under skadefelling i Samdalen sommeren 2012. Det vet man ut i fra DNA-analyse av blod på stedet. Jerven gikk imidlertid inn i ei steinur og var ikke å få tak i. Jerven ble antatt død. Analyser av møkkprøver fra i fjor vinter viser imidlertid at denne hannen fortsatt var i live. Det ble funnet flere prøver i Samdalen, Remdalen og øst for Vinjevegen, og jerven ble også observert i fint driv i Brettingsdalen i 2013 (bilde under). Kanskje var det også samme individet som ble festet på tape ved ei åte i Samdalen samme vinter. Se film her.Hannjerv

Jerv i Brettingsdalen. Foto: Erik Hagen

Siste dokumenterte yngling i Ringebu fant sted i Samdalen i 2010. Årets registreringer pågår, og vi mottar gjerne møkkprøver og tips om spor fra dere som ferdes i fjellet. Fjelloppsynet videreformidler også meldinger om spor eller observasjoner av ulv og bjørn nå på vårparten.

Se for øvrig mer om bestandsstatus for jerv på landssbasis og registrering av andre rovdyr på www.rovdata.no.